profil na facebook
aktualnosci
Strona główna / ALBA / Aktualności / Wszystkie aktualności
25sie 2015
kategoria:
Wrocław

Nieruchomość na Sprzedaż przy ul. Giżyckiej we Wrocławiu

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA

Z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 5

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie:

Nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Giżyckiej 48, na którą składa się zabudowana działka objęta księgą wieczystą KW WR1K/00108694/8.

Działka jest przedmiotem prawa użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle stanowią odrębny dla gruntu przedmiot własności.

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.

Cena wywoławcza nieruchomości : 1 415 000 pln netto

Cena nieruchomości i termin jej wniesienia:

Sprzedaż następuje za cenę netto osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%;

Cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna na rachunek Ogłaszającego nie później niż na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego

 1. 1.      Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i nr księgi wieczystej
 • Nazwa jednostki ewidencyjnej : Miasto Wrocław
 • Obręb: 0053-Kowale
 • Nr jednostki rejestrowej: G.300
 • Nr arkusza mapy : AM-25
 • Nr ewidencyjny działki:22
 • Powierzchnia działki :0,3324 ha
 • Nr Księgi wieczystej : KW nr 108694 (WR1K/00108694/8)
 • Użytkownik wieczysty ( do 05.12.2089) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA SA z siedzibą we Wrocławiu)
 1. 2.      Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w północno-zachodniej części  Wrocławia przy ul. Giżyckiej 48, dzielnica Psie Pole, osiedle  Kowale w obszarze zamkniętym między al. Marcina Kromera, al. Aleksandra Brucknera ( droga na Warszawę E67) a ul. Toruńską.

Dziaka ma kształt nieregularny. Od strony południowej, zachodniej i północnej działka sąsiaduje z terenem działek ogrodniczych od strony północno-wschodniej z terenem z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Działka jest w całości ogrodzona, w większości z utwardzoną powierzchnią.

Na działce zlokalizowane są 3 budynki gospodarcze oraz utwardzony plac i ogrodzenie. Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji deszczowej odprowadzająca deszczówkę do sieci miejskiej, trafostacja, wodociąg oraz siec telekomunikacyjna.

Wzdłuż ul. Giżyckiej po południowej stronie działki znajduje się siec gazociągowa.

Nieruchomość jest wolna od hipotek, innych obciążeń, ograniczeń w rozporządzaniu, praw i roszczeń osób trzecich.

 1. 3.      Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w obrębie Kowale w zespole urbanistycznym Kowale Kromera, należącym do Karłowickiego Zespołu Dzielnicowego- na terenie oznaczonym jako zespoły urbanistyczne mieszkaniowe kameralne .

 1. 4.      Sprzedaż odbywać się będzie w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego na mapie zasadniczej, który nie wyklucza istnienia na terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem kolizji projektowych Nabywca przeniesie stosowne media i nieujawnione na mapie urządzenia podziemne na własny koszt , po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu ( w godz. 9.00-15.00)

pod następującym numerem : 071-33-75-193

lub adresem e-mail:

Warunki przetargu

 1. 1.      Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta, z napisem „ Przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Giżyckiej 48 we Wrocławiu” w siedzibie WPO ALBA SA ul. Szczecińska 5 pok.215, do dnia 11.09.2015, do godziny 15.00.

Oferta powinna zawierać:

1.     Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta, numer NIP, wyciąg z właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich; 2.      Datę sporządzenia oferty.

3.     Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz wyraża zgodę na przetwarzane danych osobowych przekazywanych WPO ALBA S.A. w zw. z uczestnictwem w przetargu.

4.      Oferowaną cenę wyższą lub równą  wywoławczej.

5.      Zgodę właściwych organów statutowych oferenta na zakup nieruchomości, jeżeli statut (umowa) takiej zgody wymaga.

6.     W przypadku składania oferty przez jednego z małżonków, konieczne jest załączenie do oferty pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub dołączenie do oferty przez osobę składającą ofertę dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami i oświadczenia, że środki na zakup pochodzą z majątku odrębnego.

7.     W przypadku składania oferty przez pełnomocnika osoby prawnej, oprócz aktualnego wypisu załączenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

8.     W przypadku składania oferty przez pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – załączenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uwagi:

 1. 1.      O wyniku  przetargu oferenci zostaną powiadomieni w  dn. 18.09. 2015;
 2. 2.      Termin ogłoszenia o wyniku przetargu może ulec zmianie w zw. z koniecznością sprawdzenia informacji zawartych w złożonych ofertach, w szczególności poprawności danych zawartych w załącznikach do oferty.
 3. 3.      WPO ALBA S.A. może zwracać się do oferentów o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty o informacje opisane w wymogach powyżej przewidzianych dla ofert. W przypadku nie uzupełnienia informacji wg wezwania ze strony WPO ALBA S.A. prowadzący przetarg zastrzega sobie możliwość pominięcia niepełnej oferty przy rozstrzygnięć przetargu.
 4. 4.      Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaproponowana cena.
 5. 5.      Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się z przedmiotem przetargu.
 6. 6.      Granice zbywanej nieruchomości nie będą wznawiane.
 7. 7.      Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu, powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%; cena ta, w formie pieniężnej, jest płatna w terminie 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na rachunek bankowy WPO ALBA SA.
 8. 8.      Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, w tym z tytułu istnienia urządzeń podziemnych nie wykazanych wg dostępnej mapy zasadniczej.
 9. 9.      Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty (notarialne i sądowe) związane z nabyciem nieruchomości.
 10. 10.  Zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania umowy notarialnej nastąpi w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. 11.  Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Dyrekora ds. Ewidencji i Administracji WPO ALBA SA.
 12. 12.  WPO ALBA SA zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 13. 13.  Komisja przetargowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać po uprzednim uzgodnieniu terminu.

wszystkie aktualności