profil na facebook
alba_dla_mieszkancow

kl1

kl2

kl3

kl4

kl5

Instalacja Komunalna Lipówka II

We wrześniu 2014, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK.

W latach 2013 - 2015 zakład był intensywnie rozbudowywany.

Proces ten był podzielony na kilka etapów:

  • Rozbudowa hali przyjęć,
  • unowocześnienie elementów mechanicznej części instalacji,
  • modernizacja istniejącej kompostowni wraz z placami dojrzewania kompostu

Całe przedsięwzięcie było niezwykle kosztowne. Budowa nowej kompostowni, dalsza rozbudowa części mechanicznej zakładu została dofinansowana w formie pożyczki preferencyjnej ze środków NFOŚiGW w wysokości prawie 11 milionów zł z programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami".

Część biologiczna

Nowa cześć biologiczna to betonowe, szczelne bioreaktory umiejscowione w nowej hali. Przetwarzane są w nich odpady zielone jak i frakcja wytworzona ze zmieszanych odpadów komunalnych. Proces jest sterowany automatycznie, a cała instalacja, z zamkniętym obiegiem wody i powietrza spełnia wysokie standardy ochrony środowiska. W tym zakresie zakład spełnia więc nie tylko przepisy krajowe, ale też unijne.

Część mechaniczna

W ramach rozbudowy części mechanicznej zakład zyskał nową kabinę sortowniczą oraz dodatkowy separator metali a w ciągu przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie zainstalowano w pełni automatyczną rozrywarkę do worków.

W części mechanicznej zakładu przetwarzane są dwa główne strumienie odpadów dostarczanych odpadów. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie (zbiórka selektywna). 
Do sortowania każdego z tych dwóch strumieni służą osobne linie sortownicze, które mogą pracować też jako jeden ciąg dzięki układowi przenośników rewersyjnych.

Odpady komunalne zbierane selektywnie segreguje się na linii wyposażonej w rozrywarkę do worków, kabinę sortowniczą oraz separator metali żelaznych.

Na specjalistycznych liniach do przetwarzania odpadów sortuje się między innymi takie surowce jak: papier, tekturę, folię, PET, tetrapcki, metale, opakowania HDPE, plastiki twarde, szkło.

Frakcje balastowe pozostałe po sortowaniu przekazywane są dalej do produkcji paliw alternatywnych.

Organizacja pracy, kolejność sortowania jest tak skorelowana by zmaksymalizować ilość odzyskiwanych surowców.

Nie znaleziono galerii.