profil na facebook
odpady_przemyslowe_i_obsluga_firm
Strona główna / Dla Firm / Przetwarzanie odpadów - instalacje

Przetwarzanie odpadów - instalacje

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ALBA W CHORZOWIE

Zakład Przetwarzania Odpadów należący do Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. z Chorzowa został rozbudowany i w 2015r. uzyskał status instalacji regionalnej – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych – w skrócie RIPOK.

Chorzowski Zakład został wyznaczony w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami do obsługi części regionu województwa śląskiego zamieszkałego przez ponad 2 miliony osób z 34 gmin, do których należy również Chorzów.

W tej chwili ponad połowa odpadów, jakie wytwarzają mieszkańcy Chorzowa trafia właśnie na naszą instalację. We wstępnej fazie procesu odpady zostają poddane segregacji, żeby odzyskać z nich jak najwięcej cennych surowców które skierowane są do recyklingu. Pozostałość poddaje się biologicznemu ustabilizowaniu w szczelnych, zamkniętych, betonowych bioreaktorach, gdzie uzyskujemy odpad obojętny – nieszkodliwy dla środowiska.

Dzięki zastosowaniu technologii zamkniętego obiegu powietrza i wody procesowej, instalacja znacząco minimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Zachodzący w bioreaktorach proces redukcji aktywności frakcji biodegradowalnych pozwala na uzyskanie bezpiecznego dla środowiska naturalnego stabilizatu, który spełnia wymogi przepisów prawa.

W chorzowskim zakładzie PTS ALBA funkcjonują między innymi:

  • instalacja do odzysku zmieszanych odpadów komunalnych,
  • instalacja do sortowania odpadów budowlanych przemysłowych,
  • instalacja do rozdrabniania odpadów,
  • produkcja paliwa zastępczego,

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II

We wrześniu 2014, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka 2 uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK.

W latach 2013 - 2015 zakład był intensywnie rozbudowywany.

Proces ten był podzielony na kilka etapów:

  • Rozbudowa hali przyjęć,
  • unowocześnienie elementów mechanicznej części instalacji,
  • modernizacja istniejącej kompostowni wraz z placami dojrzewania kompostu.


Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II spełnia najwyższe standardy środowiskowe potwierdzone uzyskanymi certyfikatami jakościowymi ISO oraz udzielanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska certyfikatem EMAS.

Zadaniem instalacji jest maksymalne zagospodarowanie przyjętych odpadów poprzez ich odzysk i recykling oraz zredukowanie do minimum masy odpadów kierowanych na składowisko. Blisko połowa zmieszanych odpadów komunalnych, po wysortowaniu cennych surowców wtórnych, trafia do kompostowania, gdzie podlega biologicznemu przetwarzaniu czyli  tzw. stabilizacji w betonowych bioreaktorach. Gwarantuje to m.in. gminie Dąbrowa Górnicza realizację ustawowych obowiązków osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu frakcji zbieranych selektywnie oraz redukcję ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowisko.

CENTRUM RECYKLINGU WE WROCŁAWIU

Surowce wtórne odbierane przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. są poddawane sortowaniu na terenie Centrum Recyklingu przy ul. Szczecińskiej.

Do odzysku odpadów służy odpowiednio przystosowana linia technologiczna wyposażona w rozrywarkę, transportery, sita, rozdrabniarki i kabiny sortownicze. Podczas pracy instalacji do sortowania odpadów wydobywane są surowce, które można wtórnie wykorzystać, tj.: butelki PET, folia, chemia gospodarcza, twardy plastik, aluminium, złom, papier. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości tworzyw sztucznych, surowce zostają przetransportowane do miejsc odzysku na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

Część pozostałości z sortowani surowców wtórnych zostają zagospodarowane poprzez wytworzenie z nich paliwa alternatywnego, które jest wykorzystywane między innymi przez cementownie.